FAQs ADMITERE MASTERAT 2022

Cum se desfășoară admiterea anul acesta?

Admiterea, în sesiunea iulie 2022, se va organiza online, respectiv în 3 pași: înscriere, admitere și înmatriculare (confirmarea locului).

 

Se organizează și o sesiune de admitere în toamnă?

Da, se va organiza și o sesiune de admitere în Septembrie, pentru acele programe de studii de masterat (specializări) unde, din sesiunea de admitere din Iulie, vor mai rămâne locuri disponibile.

 

Care este cea mai mică medie de admitere de anul trecut?

Cea mai mică medie de admitere depinde și de programul de studii (specializarea) respectiv(ă). Un candidat poate fi admis la un program de studii de masterat și cu o medie de admitere egală cu 7.

 

Care este cea mai mare medie de admitere de anul trecut?

Cea mai mare medie de admitere depinde și de programul de studii (specializarea) respectiv(ă). Astfel, media de admitere poate fi egală și cu 10, de exemplu în cazul candidaților care au obținut media 10 la examenul de licență și, la fel nota 10 la eseul propus pentru admiterea la masterat.

 

Care este taxa de studii?

Pentru programele cu predare în limba română, taxa de studii este de 1.300 Euro/an, plătibili în lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR în ziua anterioară celei în care se face plata, calculul ratei de schimb făcându-se la cursul valutar cotat cu 4 (patru) zecimale.

Pentru programele cu predare în limba engleză, taxa de studii este de 3.600 Euro/anPentru înscrierile până la data de 26.07.2022, taxa este de 2.900 Euro/an.

Pentru programul de masterat ”Business Management in Tourism & Aviation”, taxa de studii este de 4.700 Euro/anPentru înscrierile până la data de 26.07.2022, taxa este de 4.000 Euro/an

 

Există și locuri bugetate?

Nu. Doar universitățile de stat pot beneficia de fonduri de la bugetul de stat. 

Universitatea Româno-Americană oferă în schimb, din fondurile proprii, 10% locuri fără taxă, în fiecare an universitar, la fiecare program de studii de masterat în limba română (specializare), în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere ale candidaților declarați admiși și înmatriculați până la data de 30 septembrie și care au achitat taxa de studii la termenele stabilite.

 

Dacă un candidat a beneficiat anterior de un loc bugetat, acesta poate fi eligibil pentru un loc fără taxă?

Da, un candidat care a beneficiat anterior de un loc bugetat este eligibil pentru un loc fără taxă, în măsura în care media sa de admitere îi permite acest lucru, respectiv se încadrează în primele 10% medii de admitere la programul de studii (specializarea) respectiv(ă).

 

Care e media de admitere minimă pentru un loc fără taxă?

Întrucât se oferă locuri fără taxă ca procent din total studenți înmatriculați, media de admitere minimă necesară astfel încât un candidat să fie eligibil pentru un loc fără taxă depinde de la an la an, în funcție de mediile candidaților, însă aceasta nu poate fi mai mică de 8, conform Regulamentului aferent.

În general, din experiența anilor trecuți, locurile fără taxă se clasează peste o medie de admitere de 8,50.

 

Dacă un candidat nu se clasează în anul I de studii pe un loc fără taxă, acesta poate fi eligibil pentru un loc fără taxă în următorii ani?

Da, în măsura în care pe parcursul anului I de studiu studentul îndeplinește toate condițiile prevăzute în Regulamentul aferent. Bursele (10% locurile fără taxă) se recalculează anual, evaluarea studenților care au obținut un loc fără taxă fiind semestrială.

 

Se oferă și burse pentru studenții la programele cu predare în limba engleză?

Da, în valoare de maxim 1.000 euro, pe baza unui eseu motivațional, a unui CV, a unei scrisori de recomandare, precum și a unui document care să ateste imposibilitatea de achitare a taxei anuale de studii, luându-se în calcul totodată și notele obținute în cadrul studiilor anterioare (Foaia Matricolă). Cuantumul bursei va fi restituit studentului sau va putea fi folosit pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în campus. Detalii complete aici: https://www.rau.ro/scholarship-regulations/?lang=en.

 

Ce beneficii se oferă studenților?

Universitatea Româno-Americană oferă numeroase facilități studenților săi, oportunități care îi vor ajuta să se dezvolte personal și profesional, de exemplu numeroase evenimente, cursuri cu profesori internaționali și training-uri cu reprezentanții companiilor de top și oameni importanți de business, toate în contextul unei relații călduroase, apropiate, dintre studenți și profesori. Mai multe detalii: https://www.rau.ro/facilitati/.

 

Se pot urma mai multe programe de studii concomitent?

Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă, potrivit legii.

 

Se pot urma mai multe programe de studii concomitent pe locuri fără taxă?

Nu. În cazul admiterii unui candidat la mai multe programe de studii, acesta poate beneficia de loc fără taxă doar pentru un singur program, în cazul în care media de admitere îi permite acest lucru.

 

Pentru cetățenii altor state este necesară recunoașterea studiilor?

Da. Recunoașterea studiilor efectuate de cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

Cetățenii străini care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ cu predare în limba română, au obligația să facă dovadă cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.

 

Pentru candidații români cu studii în străinătate este necesară recunoașterea studiilor?

Da. Recunoașterea studiilor efectuate de cetățenii români în străinătate se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

 

Câte locuri sunt disponibile?

Numărul de locuri scoase la concurs depinde de programul de studii de masterat. Informațiile sunt disponibile online, aici: https://www.rau.ro/masterat-informatii/#!fancybox/4fb1c4f6

 

 

ÎNSCRIERE

 

Cum se realizează înscrierea online?

Înscrierea online se realizează pe platforma https://admitere.rau.ro, prin (1) crearea unui cont, (2) completarea datelor și încărcarea documentelor necesare și (3) achitarea taxei de înscriere la finalul aplicației online.

 

Care este perioada de înscriere?

Înscrierea online prin platforma https://admitere.rau.ro se realizează în perioada 20 iunie – 25 iulie 2022. În campus înscrierile au loc în perioada 04-25 iulie 2022.

 

Înscrierea online se poate face și înainte?

Da, sub forma de pre-înscriere. Candidații își pot crea un cont, pot completa datele personale și pot încărca o parte din documentele necesare înainte de 20 iunie 2022, însă pot finaliza înscrierea online prin plata taxei de concurs doar în intervalul 20 iunie – 25 iulie 2022.

 

Înscrierea online e valabilă fără plata taxei de concurs?

Nu. Înscrierea online este validă și intră în concursul de admitere numai după ce candidatul a finalizat înscrierea prin plata taxei de concurs prin platforma https://admitere.rau.ro

 

Care este taxa de înscriere?

Taxă de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei pentru programele cu predare în limba română, respectiv 500 leipentru programele cu predare în limba engleză.

Taxa de înscriere se achită la finalul înscrierii online, din platforma de înscriere.

 

Cine se poate înscrie la concursul de admitere?

La concursul de admitere pot participa cetățeni români și ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, absolvenți cu diplomă de licență (sau echivalentă acesteia), indiferent de anul absolvirii. 

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenții cu diplomă de licență din același domeniu de studii sau din orice domeniu de studii, în raport cu procedura specifică aprobată pentru fiecare program de studii, respectiv se pot înscrie absolvenții studiilor universitare de lungă durată, conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Candidații din Republica Moldova se pot înscrie la concursul de admitere?

Da, Candidații din Republica Moldova se pot înscrie la concursul de admitere, în aceleași condiții ca cetățenii români.

 

Candidații din state terțe se pot înscrie la concursul de admitere?

Da.  În conformitate cu Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini din state terțe, anexă la ordinul Ministerul Educației privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cetățenii din statele terțe sunt înscriși la studii în România, la programele cu predare în limba română, fără concurs de admitere, pe baza actelor de studii și a scrisorii de acceptare la studii, emisă de Ministerul Educației.

 

Candidatul primește suport dacă întâmpină dificultăți la înscrierea online?

Da. Dacă întâmpină dificultăți la înscrierea online, candidatul este ajutat prin servicii de consiliere și asistență prin email, chat sau telefon (luni - vineri, 10:00 - 18:00 și sâmbătă - duminică, 10:00 - 14:00):

 

Ce documente sunt necesare la înscriere?

La înscrierea online de pe platforma https://admitere.rau.ro se vor încărca următoarele documente:

 • Cerere de înscriere tip – generată electronic;
 • Eseul/Proiectul elaborat conform metodologiei specifice;
 • Declarație olografă tip privind originalitate eseului/proiectului;
 • Diploma de licență sau echivalentă, însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, pentru promoțiile care au susținut examenul de licență înainte de 2022;
 • Diplomă de licență sau adeverință eliberată de către instituția de învățământ superior (adeverință de absolvire cu examen de licență, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diplomă) pentru candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 (în absența documentelor, datele vor fi preluate din Sistemul Informatic de Învățământ din România; diplomele de bacalaureat emise de alte state se iau în considerare numai pe baza „Atestatului de echivalare” eliberat de ministerul de resort, potrivit legii); 
 • Diplomă de bacalaureat sau echivalentă însoțită de Foaia matricolă;
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie);
 • Adeverință medicală tip – eliberată de medicul de familie din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a urmă cursurile studiilor universitare;
 • Buletin, Carte de identitate sau Pașaport;
 • 1 fotografie color, dimensiune 3/4 cm;
 • Pentru candidații care urmează simultan un alt program de studii de masterat, se solicită Diploma de bacalaureat (fotocopie) și Diplomă de licență (fotocopie), însoțite de o adeverință din care să rezulte calitatea de student în anul universitar 2021-2022 în cadrul unui alt program de studii, cu mențiunea că „Diplomă de bacalaureat Seria … și Numărul … și Diploma de licență Seria … și Numărul … se află la dosarul studentului”, semnată de Decanul și Secretarul șef al facultății respective. 

 

Ce documente sunt necesare la înscriere pentru candidații din Republica Moldova?

La înscrierea online de pe platforma https://admitere.rau.ro se vor încărca următoarele documente:

 • Cerere de înscriere tip – generată electronic;
 • Eseul/Proiectul elaborat conform metodologiei specifice;
 • Declarație olografă tip privind originalitate eseului/proiectului;
 • Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă;
 • Diploma de licență și Suplimentul la diplomă;
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie);
 • Pașaportul – fotocopie a primelor 3 pagini;
 • Carte de identitate;
 • Adeverință medicală tip din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a urmă cursurile studiilor universitare;
 • 1 fotografie color, dimensiune 3/4 cm;
 • Declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țară de origine sau de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare;
 • Pentru candidații care urmează simultan un alt program de studii de masterat, se solicită Diploma de bacalaureat (fotocopie) și Diplomă de licență (fotocopie), însoțite de o adeverință din care să rezulte calitatea de student în anul universitar 2021-2022 în cadrul unui alt program de studii, cu mențiunea că „Diplomă de bacalaureat Seria … și Numărul … și Diploma de licență Seria … și Numărul … se află la dosarul studentului”, semnată de Decanul și Secretarul șef al facultății respective. 

 

Documentele încărcate online trebuie aduse fizic la Universitate?

Da. Documentele în original și/sau fotocopie certificată cu originalul se depun în format fizic la secretariatul Facultății, în DOSAR PLIC CARTONAT, pe copertă menționându-se informațiile necesare după modelul – click aici !, în perioada 1 – 24 septembrie 2022 (Candidați Admiși și Înmatriculați în sesiunea de Admitere IULIE 2022), respectiv în perioada 1 – 30 septembrie 2022 (Candidați Admiși și Înmatriculați în sesiunea de Admitere SEPTEMBRIE 2022). În dosar se vor regăsi toate documentele de înscriere, menționate mai sus, precum și toate documentele de la înmatriculare.

 

 

ADMITERE

 

În ce constă admiterea?

Admiterea la oricare program de studii de masterat cu predare în limba română se face pe bază de concurs cu luarea în considerare în calculul mediei finale a rezultatului Probei de concurs și a mediei de licență

Proba de concurs presupune un Eseu/proiect, elaborat conform tematicii de specialitate și cu respectarea structurii generale afișate pe site-ul Universității pentru fiecare program de studii universitare de masterat.

Modul de calcul al mediei concursului de admitere – click aici.

 

În ce constă admiterea la programele cu predare în limba engleză?

Admiterea la programele cu predare în limba engleză presupune, de asemenea, un Eseu/Proiect elaborat conform tematicii de specialitate, cu luarea în considerare a mediei de licențăconform procedurii specifice fiecărui program de studii universitare de masterat.

Totodată, este necesar un document care să ateste nivelul de cunoștințe al limbii engleze, pentru care se vor lua în calcul:

 • fie un document care să ateste realizarea studiilor preuniversitare exclusiv în limba engleză;
 • fie un certificat de limbă engleză recunoscut internațional (vezi anexa).

 

În situația în care candidații nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile anterioare, se va susține un test online de limbă engleză.

 

Când este concursul de admitere?

Concursul de admitere pentru programele de master este pe data de 25 iulie 2022.

 

Când se afișează rezultatele admiterii?

Rezultatele admiterii pentru programele de master se afișează online pe data de 31 iulie 2022, pe contul de înscriere realizat, disponibil aici: https://admitere.rau.ro

 

Ce presupune Eseul ca probă de concurs?

Eseul va fi elaborat conform tematicii de specialitate și cu respectarea structurii generale afișate pe site-ul Universității pentru fiecare program de studii universitare de masterat. Detalii aici: https://www.rau.ro/master-gaseste-un-program/.

 

Eseul trebuie încărcat pe platforma de înscriere online?

Da, eseul trebuie încărcat pe platforma de înscriere online pentru a putea fi luat în calcul în concursul de admitere.

 

ÎNMATRICULARE

 

Cum se realizează confirmarea locului?

Confirmarea locului obținut prin admitere presupune înmatricularea candidatului declarat admis și se realizează online prin (1) semnarea contractului de studii și (2) achitarea a cel puțin tranșa 1 din taxa anuală de studii.

 

Până când trebuie confirmat locul?

Confirmarea locului (înmatricularea) la oricare program de studii de masterat, indiferent că este cu predare în limba română sau cu predare exclusiv în limba engleză, se realizează în termen de 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor admiterii.

 

Taxa anuală de studii se poate plăti în tranșe?

Pentru programele cu predare în limba română, plata taxei anuale de studii se poate realiza în 4 tranșe (egale între ele = 325 Euro, în Lei la cursul BNR, la termenele stabilite în contractul de studii), prima în maxim 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor admiterii. Prima tranșă (anul I) se poate achita și astfel: 

 • 150 Euro (în Lei la cursul BNR) în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale concursului de admitere
 • 175 Euro (în Lei la cursul BNR) în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului.

 

Pentru programele cu predare în limba engleză, plata taxei anuale de studii se poate realiza într-o tranșă în maxim 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor admiterii. 

 

Se acordă reduceri la taxa anuală de studii?

Da, numai pentru programele cu predare în limba română. În condițiile în care plata taxei anuale de studii se face integral, într-o singură tranșă, în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale admiterii, studentul beneficiază de o reducere de 10% din taxa anuală de studii.

 

Cum se face confirmarea locului dacă se obține un loc fără taxă?

Bursele (10% locurile fără taxă) se acordă la începutul anului universitar (în perioada 1-10 octombrie), astfel încât toți candidații declarați admiși, indiferent de cât de mare este media de admitere, trebuie să se înmatriculeze în maxim 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor admiterii, prin (1) semnarea contractului de studii și (2) achitarea taxei anuale de studii.

 

Dacă se obține un loc fără taxă, ce se întâmplă cu taxa achitată la înmatriculare?

Studenților care se vor regăsi pe lista celor care vor beneficia de burse de studii (loc fără taxă) în anul I de studii, li se va restitui într-un cont bancar suma achitată la înmatriculare în perioada 19 – 24 Octombrie 2022, pe baza contractului de bursă și a unei cereri de restituire a taxei achitate.

 

Candidatul primește suport dacă întâmpină dificultăți la înmatricularea online?

Da. Dacă întâmpină dificultăți la înmatricularea online, candidatul este ajutat prin servicii de consiliere și asistență prin email, chat sau telefon (luni - vineri, 10:00 - 18:00 și sâmbătă - duminică, 10:00 - 14:00):